Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın

0232 34-777-01

www.dairetadilati.com

B Harfi (73)

Zeminin kaya olması dışında tekil temeller her iki yönde, sürekli…
Atomsal kütle birimi çok küçük olduğundan uygulamada onun yerine kullanılır.…
Hava içinde bulunan su buharı kütlesinin, aynı sıcaklık ve basınçla…
Katılaşıp sertleşen özelliğinden taş ve kumu bağlamakta kullanılan madde. Hidrolik…
Basınç bloku , eğilme altındaki bir betonarme eleman kesitinin basınç…
Beton basınç dayanımı , bakımı ilgili standardına göre yapılmış ,28…
Duvar yapımında kullanılmak üzere tabii ve/veya sun’i agregalar ile çimento.…
Duvar yapımında kullanılmak üzere tabii ve/veya sun’i agregalar ile çimento,…
Kum, çakıl, su ve çimento ile hazırlanan büz harcının kalıplara…
Yuvarlak betonarme demiri. Donatı olarak kullanılan beton çelik çubuğu.
Bahçe düzenlemelerin yeşilliği koruma amaçlı,bina garaj girişlerindeki döşemelerde kaymama amaçlı…
Beton ve tuğlaya çakılabilen kalın gövdeli çelik çivi.
Belirli çaplarda ve uzunlukta olan , içi ateşe dayanıklı tuğla…
Momentlerin en az olduğu yerlerde 45 derece eğimli ya da…
İlgili özellikleri arasında güvenli ilişki kurulan ve bu ilişkinin kayda…
Uygun kalite ve miktarlardaki doğal. Doğal hafif, yapay hafif agregalardan…
Taze beton imal eden kişi veya kuruluş.
Kullanılacağı yere ve istenen yüzey şekillerine göre,beton agregası veya seçilmiş…
İstenen kıvam, işlenebilme, dayanım, dayanıklılık, hacim sabitliği ve diğer aranan…
Betona karıştırılan beton kalitesini olumsuz etkilemeyecek, kabul edilebilir sınırlar içinde…
Genel olarak bütün içme ve kullanma suları beton karma suyu…
Çimento, agrega ve suyun dışında betonun taze veya sertleşmiş haldeki…
Uygun kalite ve miktarlardaki doğal agrega, çimento ve suyun. gerektiğinde…
Beton dökümünden sonra çevrenin sıcaklık ve bağıl nemin beton hidratasyonu…
Beton örtüsü, boyuna donatı ağırlık merkezi ile en dış beton…
Yol İnşaatlarında betondan yapılan ve trafik akımına dönük yüzü, bu…
Doğal agrega, çimento ve su karışımlı betonla özel kalıplara dökülüp…
Mermer veya doğal taş pirinci yerine kum ve çakıldan oluşmuş…
Yıldız biçiminde bölümlenmiş içinde çeşitli irilikte kum çakıl bulunan gereçleri…
Beton karışımı hazırlandıktan hemen sonra olçülen sıcaklık. Soğuk ortamlarda yapılan…
Demirli beton. Eğilme ve çekme kuvvetlerine karşı içine donatı yerleştirilmiş…
Beton Çeliği. Betonarme donatısı.
Kiriş ve kolonlarla taşınan yatay olan yükleri kiriş ve döşemeye…
Betonarmede donatılı yapı elemanı. Yüksek çok katlı yapılarda yatay yüklerin…
Malzemelerinin işlevlerini uzun yıllar bozulmadan yerine getirilebilmelerine dayanıklılık, kalıcılık veya…
Malzemenin kırılma olmadan alabileceği en yüksek gerilme olarak tanımlanır. Beton…
Sıvının içine çekilerek geçirgen boşlukların dolması , geçirgen bir katının…
Betonun akışkanlığını gösteren bir ölçüdür. Betonda artan su miktarı kıvamı,…
“Kızdırma kaybı”nı bulabilmek için, ağırlığı önceden bilinen (1 ± 0.05…
Betonda izin verilen en yüksek klor miktarı. EN 206 standardında…
Taze betonun içinde bulunan serbest kalan suyun yüzeye çıkması .Beton…
Malzeme katsayısı, hesapta kullanılacak dayanım değerlerinin elde edilmesinde, güvenlik payı…
Betonun yüzeyini bitirme, düzeltme, düz hale getirme işlemi.
Betonun belli sıcaklık ve kür altında kazandığı dayanım.
Ortalama dayanım, yeterli sayıda deneyden elde edilen dayanım değerleri ortalamasıdır.
Özellikle derin kişrişlerde ve kolonla tabliyenin birlikte dökülmesi ile birlikte…
Betonun yerleştirilmesi sırasında gecikme veya başka nedenlerden dolayı betonun sürekliliği…
Taze betondaki suyun kılcal boşluklardan yukarı doğru yükselmesine verilen addır.…
Tüm kesit alanı, çatlamamış varsayılan betonarme elemanın donatı kesit alanı…
Bazı termik santralda, elektrik üretimi için gerekli enerjiyi sağlayabilmek amacıyla,…
Isı etkisiyle sıcağa olarak hidrate çimento su kaybederek dehidrate olur.…
Betonun basınç dayanımın belli bir yüzdesi ile tekrarlı yüklenmesi sonrasında…
Yük birleşimi, bir yapıyı etkileyen çeşitli yük türlerinin aynı anda…
Yük etkileri, kullanım süresi boyunca yapıya etkileyebilecek düşey ve yatay…
Yük katsayısı, tasarımda kullanılacak yük değerlerinin elde edilmesinde güvenlik payı…
Yüzeydeki beton tabakasından parça kopması.
Kum-Çakıl çimento ve suyu karıştırarak beton haline getiren makine.
Yerine yerleştirilen taze beton zamanla sertleşirken betondaki kurumadan dolayı veya…
Betonun karakteristik dayanımı , beton sınıfını tanımlama için kullanılan ,…
Karakteristik yük etkisi, istatistiksel verilere dayanılarak belirlenen ve kullanım süresi…
Çimento esaslı, polimer katkılar içeren gazbeton Örgü harcı Üreten firmanın…
Portland çimentosu gri renktedir; “beyaz portland çimentosu”nun rengi beyaz veya…
Yığın halindeki bir agreganm veya zeminin taneler arasındaki boşluklar da…
Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile…
Hava geçirgenliğini ölçerek ince öğütülmüş çimentonun (bir gr malzemenin kapladığı…
Agrega numunesini homojen halde örneklemek için kullanılan alet
Kaldırım ve refüjleri yoldan ayırmak ve yol yüzeyine gelen sulan…
Prefabrike beton üretiminde betonun kısa sürede mukavemet kazanması için uygulanan…
Hidrolik veya tel halatlarla idare edilerek kazı yüzeyinden kaldınlabilen,indirilebilen,yana doğru…
İnşaat makinelerinde kazı ve yükleme yapılabilmesi için makinelere takılan ulaşım…
Yapının deprem davranışı açısından rijitlik merkezi ile kütle merkezinin çakışmadığı…
Betonun su kaybetmesi sonucu şekil değiştirerek küçülmesi.

İnşaat Terimleri